Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, vorbește despre Nașterea Domnului și unitatea Bisericii, în mesajul adresat cu prilejul Sărbătorilor de iarnă. 

Preacucernicului cler, preacuviosului cin monahal și preaiubiților credincioși din cuprinsul Arhiepiscopiei Râmnicului,
Har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh,
iar de la noi părintești binecuvântări!

Iubiți fii și fiice duhovnicești,

„Vremea este să lucreze Domnul!”(Psalmul CXVIII, 126), astfel ne prooroceşte împăratul David, prevestind peste veacuri taina cea mare a Naşterii lui Hristos pe care o sărbătorim acum. De astăzi, Domnul începe să lucreze pentru mântuirea noastră, a tuturor celor care Îl mărturisim pe Fiul lui Dumnezeu Care S-a făcut Om din iubire de oameni. Nimeni să nu fie nepăsător faţă de lucrarea lui Dumnezeu! Hristos vine în lume să ne facă fii ai Celui Preaînalt, împreună-moştenitori după făgăduinţă (Galateni III, 29).(…)

Pruncul Iisus, născut în ieslea Betleemului, luminează timpul vieţii fiecăruia dintre noi şi a lumii întregi, căci şi anii se sfinţesc prin numărarea lor de la Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. Întreaga făptură se minunează de taina pogorârii lui Dumnezeu la noi şi tresaltă plăpând sub smerenia arătată de Fiul lui Dumnezeu, Care Se naşte trupeşte din Născătoarea de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria.

Naşterea Mântuitorului Hristos, de care se bucură toată zidirea, ne face să reflectăm mai adânc la taina Întrupării, căci modul unirii celor două firi, dumnezeiască și omenească, în unica Persoană a Fiului lui Dumnezeu, este modelul unităţii Bisericii. Fiind o comuniune teandrică, Biserica este Trupul tainic al lui Hristos, în care unitatea credincioşilor imită unitatea Sfintei Treimi. „Adunarea în Biserică este, înainte de toate, Taina iubirii. Noi mergem la biserică pentru iubire, pentru iubirea cea nouă a lui Hristos Însuşi, Care ni Se dăruieşte în unitatea noastră” (…)

Societatea în care trăim promovează tot mai des indiferenţa, răzvrătirea şi nerecunoştinţa. Am uitat ce este dorul după Dumnezeu şi dragostea faţă de aproapele nostru. (…)

Braţele întinse şi plăpânde ale Pruncului Hristos ne cheamă, iară și iară, la iubire, bunăvoință și milostenie. Dezbinarea actuală a societății românești nu poate fi vindecată până nu alungăm de la noi duhul trufiei și al egoismului care ne depărtează unii de alţii şi de Dumnezeu. „Căci, născându-Se Domnul şi Dumnezeul nostru din rătăcirea iernii şi a frigului amăgirii, ne-a adus din nou la primăvara bucuriei, asumându-Şi chipul nostru şi înnoindu-l pe acesta odată cu asumarea trupului Său. Şi purtând în întregime ceea ce era al nostru, afară de păcat, ne-a făcut prin înfiere fii ai Aceluiaşi Tată şi dimpreună moştenitori ai împărăţiei Sale”[15].

Sărbătoarea Nașterii Domnului este, în același timp, un praznic al familiei creștine; o sărbătoare în care trebuie să simțim dragostea și bucuria familiei în care trăim. Să ne întărim familia noastră în iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu, crescându-ne copiii în frică de Dumnezeu, dragoste de Biserică și valorile strămoșești ale Neamului nostru! Modelul suprem de mamă al Maicii Domnului ne cheamă să fim mai atenţi la copii, să învăţăm de la ei simplitatea, bunătatea şi curăţia, calităţi fără de care nu vom putea moşteni Împărăţia Cerurilor. Naşterea minunată a lui Hristos din Fecioara Maria ne arată că voia lui Dumnezeu se împlineşte în sufletele smerite şi pline de credinţă: „Şi ai născut şi eşti fecioară, şi ai rămas întru amândouă cu firea, Fecioară. Cel Ce S-a născut din tine înnoieşte legile firii, şi pântecele a născut nesimţind dureri. Unde Dumnezeu voieşte, se biruieşte rânduiala firii; că face câte voieşte”[16].

Să luăm aminte la magii care au venit să se închine la Nașterea Mântuitorului, aducând obolul lor de iubire înaintea Pruncului dătător al iubirii. Milostenia nu este doar o virtute, ci și o poruncă bisericească. Să împlinim porunca milosteniei pentru a împărtăși și a ne împărtăși din dragostea de aproapele și de Dumnezeu. Iubirea față de aproapele este și criteriul ultim de la Judecata de Apoi. Căci nu vom fi judecați după ranguri, funcţii sau iscusinţe omeneşti, ci numai după criteriul împlinirii poruncii iubirii aproapelui: „Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine” (Matei XXV, 34-36).

Unitatea Bisericii trebuie să fie model paideic pentru unitatea socială. Așa cum iubirea dumnezeiască arătată în Persoana Mântuitorului Hristos stă la temelia Bisericii, la fel iubirea față de semenul nostru stă la temelia unității Neamului, fapt pentru care mijlocim în Dumnezeiasca Liturghie: „Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”.

După cum ştiţi, Biserica noastră a rânduit ca la cumpăna dintre ani, în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, în fiecare biserică de parohie sau de mănăstire, să se înalţe rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El în anul ce a trecut, dar și de cerere, pentru a primi binecuvântarea dumnezeiască în toată lucrarea cea bună și folositoare din Anul Nou în care vom intra.

Anul 2019 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre ca Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești, astfel și în Arhiepiscopia Râmnicului se vor desfășura o serie de activități prin care nu doar că vom omagia personalitățile din trecutul Neamului nostru, care s-au remarcat printr-o activitate administrativ-gospodărească deosebită, ci, mai mult, vom învăța că fiecare, întru chemarea sa, trebuie să își pună în valoare talantul pe care l-a primit de la Dumnezeu și să înmulțească talanții primiți în dar spre întărirea în iubirea milostivă, după exemplul vrednicilor noştri înaintași.

Fie ca sărbătoarea Naşterii Domnului, a Noului An și a Botezului Domnului să vă aducă multă pace, sănătate, bucurie îmbelșugată şi întărire, spre slava Pruncului Iisus Cel născut şi în sufletele noastre!

Un An Nou binecuvântat!

Al vostru al tuturor, de tot binele voitor şi către Hristos Domnul, Cel Născut în ieslea Betleemului, rugător,

† VARSANUFIE

Arhiepiscopul Râmnicului

 

 

Articolul precedentEroii Revoluției din 1989, comemorați și la Râmnicu Vâlcea
Articolul următorColinde și daruri oferite de preoți la Spitalul Județean Vâlcea