APAVIL anunta concurs pentru ocuparea a doua posturi de electrician la Serviciul Mecano-Energetic.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
Condiţii generale
a) Să deţină cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European si domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să deţină capacitate deplină de exercițiu;
e) Să deţină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condiţiile de studii și, după caz, de vechime și alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Sa nu fie condamnat/ă definitiv pentru savârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savârșite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu exceptia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice
– Studii medii- scoală profesională sau liceu cu profil electric cu diplomă de bacalaureat;
– Certificat de calificare profesională în domeniu;
– Permis de conducere categoria B;
– Vechime minimă în meserie 3 ani;
– Autorizare ANRE grad ll B
SAU
– Să îndeplinească condițiile de calificare profesională acceptabile pentru obținerea autorizării ANRE (ORDIN 11/2013; 116/2016) în perioada de probă (un an).
Pentru verificarea încadrării în condițiile de calificare profesională acceptabile pentru obținerea autorizării ANRE (ORDIN 11/2013; 116/2016) sunt obligatorii următoarele documente: copie integrală după carnetul de muncă și copii ale actelor și diplomelor care atestă pregatirea profesională.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 07.01.2019 ;
– proba scrisă va avea loc în data de 10.01.2019, ora 09.00;
– interviul și proba practică vor avea loc loc în data de 14.01.2019, ora 09.00.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 04.01.2019 ora 12.00, la sediul APAVIL SA.

Calendarul concursului:

04.01.2019, ora 12.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați
07.01.2019, ora 14.00 selecția dosarelor de concurs și afișarea rezultatelor selecției dosarelor
08.01.2019, ora 14.00 termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor
09.01.2019, ora 12.00 soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
10.01.2019, ora 09.00 proba scrisă
11.01.2019, ora 12.00 afișare rezultate probă scrisă
14.01.2019, ora 09.00 Interviu și probă practică
15.01.2019, ora 14.00 afișare rezultate interviu și probă practică
16.01.2019, ora 12.00 termenul limită pentru depunerea contestațiilor
17.01.2019, ora 14.00 soluţionarea contestaţiilor și afișarea rezultatelor finale la sediul APAVIL

Articolul precedentLiceul de Arte ”Victor Giuleanu” are un teren de sport modernizat
Articolul următorProgram bogat de 1 decembrie la Calimanesti