Vâlceanul Alin Iulian Voicescu, noul secretar general al Ministerul Tineretului și Sportului.

Alin Iulian Voicescu exercită, cu caracter temporar, prin detașare, funcția publică temporar vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Tineretului și Sportului.

Ministerul Tineretului şi Sportului are un secretar general şi doi secretari generali adjuncţi, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.
Secretarul general și secretarii generali adjuncți îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Legea nr. 90 / 2001, cu modificările și completările ulterioare, de regulamentul de organizare și funcționare al ministerului și coordonează activitățile delegate prin ordin al ministrului tineretului și sportului, acționând pentru ducerea la îndeplinire a acestora.

Secretarul general se subordonează direct ministrului tineretului şi sportului şi are, în principal, următoarele atribuţii:

asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului;
coordonează buna funcţionare a structurilor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul ministerului şi asigură legătura operativă dintre ministru şi conducătorii tuturor structurilor din minister şi unităţile subordonate;
colaborează cu structuri de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere, precum şi cu secretarii judeţelor şi directorii generali de prefectură, în probleme de interes comun;
primeşte şi transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative iniţiate de minister şi asigură avizarea actelor normative de la alţi iniţiatori;
transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative iniţiate de minister, pentru a fi discutate în şedinţa Guvernului;
urmăreşte şi asigură finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care aufost iniţiate de minister;
monitorizează şi controlează elaborarea raportărilor periodice, prevăzute de reglementările în vigoare;
coordonează întregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal şi pricipiile directoare pentru managementul de personal din cadrul structurilor;
asigură structura optimă a ministerului, pe baza atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin actul normativ de organizare şi funcţionare;
îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de ministru.
Secretarul General, respectiv secretarii generali adjuncţi îndeplinesc atribuții și activități privitoare la personalul din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului referitoare la:semnarea documentelor care rezultă din activitatea curentă a instituției, cu excepția ordinelor privind raporturile de serviciu și contractele individuale de muncă și a celor aferente ordonatorului de credite;
emiterea de decizii privind asigurarea funcționalității activității Ministerului Tineretului și Sportului;
stabilirea de măsuri tranzitorii privind simplificarea activităților administrative;
semnarea corespondenței cu caracter administrativ către structurile subordonate;
semnarea adeverințelor care rezultă din activitatea de resurse umane și salarizare;
semnarea pe certificatul de concediu medical la rubrica “viza plătitorului” pentru salariații din cadrul aparatului propriu al ministerului;
evaluarea performanţelor profesionale;
semnarea documentelor privind activitatea funcțională în materie de management logistic;
semnarea documentelor de raportare către Agenția Națională a Funcționarilor Publici și raportările statistice;
semnarea corespondenței curente cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici și alte instituții pe probleme de resurse umane;
avizarea / aprobarea referatelor, notelor de fundamentare referitoare la gestionarea patrimoniului în spațiile în care își desfășoară activitate Ministerul Tineretului și Sportului;
avizarea / aprobarea referatelor, notelor de fundamentare privitoare la parcul auto al Ministerului Tineretului și Sportului.
În situația în care secretarul general se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor de serviciu, se află în concediu de odihnă, concediu medical, concediu fără plată, sau nu se află în sediul ministerului ori se află în situația de incompatibilitate sau conflict de interese atribuțiile sale vor fi exercitate pe durata respectivă de către unul dintre secretarii generali adjuncţi, după caz de un alt funcţionar public cu funcţie de conducere, desemnat prin Ordin de ministru.
Reciprocitatea se aplică în mod corespunzător.
Secretarul general organizează şedinţe periodice privind dezbaterea problemelor specifice ale Ministerului Tineretului şi Sportului, funcţionalitate, dificultăţi, termene şi informare, la care participă obligatoriu, şefii de structuri organizatorice din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului. La aceste şedinţe pot avea statut de invitaţi Secretarii de stat, subsecretarii de stat sau, în funcţie de tematică, persoanele din conducerea unităţilor De regulă, aceste şedinţe se organizează o dată la două săptămâni- SNST

Alin Iulian Voicescu este economist de profesie și a fost director al Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.

Articolul precedentTeatrul Ariel, pe scena Teatrului Național Craiova, într- un spectacol eveniment
Articolul următorTrofeul Carpați pentru junioare și tineret la Râmnicu Vâlcea !