Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Valcea face cateva precizari privind conditiile necesare pentru cei care doresc sa urmeze o meserie in domeniu.

Ofiţer pompier

Pentru a urma una dintre specialităţile de mai sus în România, se pot urma cursurile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Pompieri.

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Pompieri este organizata si funcţionează ca instituţie de învăţământ superior, cu durata de şcolarizare de 4 ani – cursuri de zi. Ea formează ofiţeri de pompieri în specialitatea ,,instalaţii pentru construcţii – pompieri”. Număr de locuri este de 50, din care 1 pentru romi.

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR – pentru înscrierea la admiterea în cadrul Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Pompieri

 • Depunerea cererilor tip până la 24 mai  2019;
 • Dosarele complete se depun: până la 21 iunie 2019 ;
 • Transmiterea dosarelor până la 28 iunie 2019;
 • Desfăşurarea înscrierilor şi a concursului de admitere: 22 iulie – 13 august 2019
 • subofiţer pompier şi protecţie civilă
 • maistru militar auto

Pentru a urma una dintre specialităţile de mai sus în România, se pot urma cursurile Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti este organizata si funcţionează ca instituţie de învăţământ postliceal, cu durata de şcolarizare de 1 an – cursuri de zi. Ea formează maiştri militari auto si subofiţeri pompieri. Număr de locuri este de 300, din care 2 pentru romi.

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR – pentru înscrierea la admiterea în cadrul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti

 • Depunerea cererilor tip până la 15 noiembrie 2019;
 • Dosarele complete se depun: până la  13 decembrie  2019;
 • Înscriere şi desfăşurarea concursului de admitere: 10 – 23 ianuarie 2020;

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 6. să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 13. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 14. să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov un dosar plic cuprinzând următoarele documente

 1. Cererea de înscriere, conform modelului tip;
 2. Curriculum vitae – Europass (CV);
 3. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare conform modelului tip;
 4. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 5. Diploma de bacalaureat (copie) şi foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2019;
 6. Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecare copil, certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 7. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 8. Certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate;
 9. Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 10. Certificatul de examinare psihologică;
 11. Trei fotografii color 3×4 și 1 fotografie color 9×12 cm;
 12. Alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ / inspectoratele beneficiare.

Candidaţii etnici / minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe proprie răspundere apartenenţa la etnia / minoritatea respectivă şi depun o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică / minoritară, constituită potrivit legii.

ASPECTE DE INTERERS GENERAL:

Coordonate ale vieţii de elev

 • încazarmare pe toata durata studiilor
 • program zilnic riguros (06.00 deşteptare, 08.00-14.00 activităţi didactice, 16.00-20.00 studiu obligatoriu, 22.00 stingere) si program la dispoziţie sâmbăta si duminica
 • învoiri în cursul după amiezilor, condiţionate de rezultatele obţinute la învăţătură
 • activităţi cultural-sportive

Restricţii sociale

 • interdicţia înscrierii în partide, organizaţii politice sau secte religioase interzise
 • interzicerea participării la greve sau la organizarea acestora
 • absenta condamnării penale

Avantaje sociale

 • loc de munca asigurat pe durata a cel puţin 10 ani (semnare contract)
 • şcolarizare gratuită
 • salarizare corespunzătoare normelor M.A.I., cu sporuri specifice activităţii operative
 • recunoaşterea stagiului militar
 • dreptul de încadrare pe funcţii civile echivalente în cazul părăsirii structurilor M.A.I.

Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la următoarele adrese de web: www.academiadepolitie.ro; www.scoaladepompieri.ro;

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea, compartimentului Resurse Umane sau la numerele de telefon 0250/748201 şi 0250/748202, la interior 27010/ 27124.

Articolul precedentRecomandari din partea politistilor valceni !
Articolul următorÎPS Varsanufie și ÎP Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, la sărbătorirea Ocrotitorului Arhiepiscopiei Râmnicului